ภาพรวมองค์กรภาพรวมองค์กร


พันธกิจ

บริษัท TTPSP Asia เป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท PSP Corporation (PSP), บริษัท Toyota Tsusho Thai Holdings (TTTH) และ บริษัท VK Holdings (VK) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสินค้าและบริการไอทีด้านการดูแลสุขภาพจาก PSP เพื่อสนับสนุนชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์จาก Toyota Tsusho’s global ที่ว่า “การมุ่งเน้นไปที่ท้องถิ่น“, “ความร่วมมือกัน“ และ “นวัตกรรม“


ประโยชน์จากสินค้าและบริการของเรา

Picture Archiving and Communication System (PACS) เป็นเทคโนโลยีถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและสามารถเข้าถึงรูปภาพได้อย่างหลากหลายจากเครื่องมือตรวจที่รองรับ DICOM โดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ และไม่จำเป็นต้องบันทึกไฟล์ลง CD/DVD หรือ ค้นหาฟิล์ม
PACS ได้ทำลายกรอบจำกัดทางด้านกายภาพและระยะเวลาในการดึงภาพ การส่งภาพ และ การแสดงภาพ
ทั้งนี้ ด้วยการรวมตัวกับ web technology ทำให้ PACS มีความสามารถในการเข้าถึงรูปภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพของการรายงานผลผู้ป่วยและผลลัพธ์ทางการพยาบาล

01234567890012345678900123456789001234567890

ESTABLISHED


0123456789001234567890

AWARDS


012345678900123456789001234567890

EMPLOYEES


01234567890012345678900123456789001234567890

SATISFIED CLIENTS


© TTPSP ASIA Co., Ltd. All rights reserved.

English page Thai page