กิจกรรมเพื่อสังคม

2019-11-30
ttpsp_csr01-2-1200x721.jpg

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาฯ บริษัททีทีพีเอสพี เอเชีย จำกัด จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) มาบริจาคสิ่งของจำเป็นต่อผู้พิการ พร้อมจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุก ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้พิการ
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมสุขภาพจิตใจของผู้พิการได้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรง และส่งเสริมการสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

© TTPSP ASIA Co., Ltd. All rights reserved.